راهنمای انتخاب نوع مسابقه
راهنمایی در مورد وارد کردن توضیحات
‍‍‍‍
برای مثال ٬ من نامی می خواهم برای نرم افزار که در مورد گردشگری هست.